03-9158500
תפריט
תמונת נושא עבור: כתב אישום

כתב אישום – כללי

כתב אישום הוא כתב טענות שמוגש על ידי המאשימה – הפרקליטות או התביעה משטרתית לבית המשפט ואשר פותח את ההליך הפלילי בבית המשפט.

עם הגשת כתב האישום לבית המשפט משתנה מעמדו של החשוד בביצוע עבירה מ"חשוד" ל"נאשם". 

כתב האישום קובע את מסגרת ההליך בבית המשפט – את החלק העובדתי שעל המאשימה להוכיח, את הוראות החיקוק המיוחסות לנאשם ואת עדי התביעה.

הגשת כתב אישום נגד אדם מהווה אירוע משמעותי בעל השלכות מהותיות על חייו. בכל מקרה שהוגש נגדכם כתב אישום או שקיים סיכון שיוגש נגדכם כתב אישום, מומלץ ליצור קשר עם הצוות של משרד עורכי הדין מנשה – רון בהקדם על מנת שנוכל לטפל בעניינכם באופן מקצועי ויעיל לשם השגת התוצאה הטובה ביותר.  

 

תוכנו של כתב אישום

סעיף 85 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי כתב האישום יכיל את הנתונים הבאים:

(1)   שם בית המשפט שאליו הוא מוגש.

(2)   ציון מדינת ישראל כמאשים או שם הקובל וכתובתו.

(3)   שם הנאשם וכתובתו.

(4)   תיאור העובדות המהוות את העבירה, בציון המקום והזמן במידה שאפשר       לבררם.

(5)   ציון הוראות החיקוק שלפיו מואשם הנאשם.

(6)   שמות עדי התביעה.

 

כתב אישום נחתם על ידי תובע מוסמך בצירוף התאריך העברי והלועזי שבו נחתם כתב האישום.

במקרים בהם קיימת אפשרות שהמאשימה תבקש מבית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל אם יורשע, הרי שבהתאם לסעיפים 15 ו-15א' לחוק סדר הדין הפלילי, מחויבת המאשימה לכלול במסגרת כתב האישום הודעה על אפשרות זו או להודיע לבית המשפט בדרך אחרת על אפשרות זו לפני תחילת המשפט.

במקרים בהם ההליך מתנהל "בדלתיים סגורות", על המאשימה לציין זאת בכתב האישום.

 

האם כתב האישום מכיל ראיות?

כתב האישום לא מכיל ראיות. נוסח כתב האישום מתייחס רק לעובדות המקימות לדעת המאשימה את יסודות העבירה ולא לראיות המבססות את אותן עובדות. כך למשל, ייכתב בכתב האישום: "ביום .. שהה הנאשם בכתובת..", ולא "פלוני העיד כי ביום.. שהה הנאשם בכתובת..", ופרטיו של פלוני, שעדותו נחוצה לצורך הוכחת עובדה זו, יפורטו ברשימת עדי התביעה.

 

צירוף אישומים וצירוף נאשמים בכתב אישום אחד

מותר לצרף בכתב אישום אחד מספר אישומים אם הם מבוססים על אותן עובדות או על עובדות דומות או על סדרת מעשים הקשורים זה לזה עד שהם מהווים פרשה אחת (סעיף 86 לחוק סדר הדין הפלילי).

זאת ועוד, מותר להאשים בכתב אישום אחד מספר נאשמים אם כל אחד מהם היה צד לעבירות שבכתב האישום או לאחת מהן, בין כשותף ובין בדרך אחרת, או אם האישום הוא בשל סדרת מעשים הקשורים זה לזה שהם מהווים פרשה אחת (סעיף 87 לחוק סדר הדין הפלילי).

הוראות חיקוק אלו מעניקות לתביעה שיקול דעת רחב בסוגיית צירוף אישומים וצירוף נאשמים בכתב אישום אחד.

 

תיקון כתב אישום

תובע רשאי, בכל עת עד לתחילת המשפט, לתקן כתב אישום, להוסיף עליו ולגרוע ממנו, במסירת הודעה לבית המשפט המפרטת את השינוי (סעיף 91 לחוק סדר הדין הפלילי).

בנוסף, בית המשפט רשאי, בכל עת שלאחר תחילת המשפט, לבקשת בעל דין, לתקן כתב אישום, להוסיף עליו ולגרוע ממנו, ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן. התיקון ייעשה בכתב האישום או יירשם בפרוטוקול (סעיף 92(א) לחוק סדר הדין הפלילי).

כך היה גם במסגרת התיק הפלילי המתנהל נגד ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו. הרכב בית המשפט המחוזי בירושלים, בראשות השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, קיבל את טענת ההגנה כי בתיאור העובדות המהוות את העבירות באישום הראשון (פרשת 4000 הידועה גם בשם "פרשת בזק-וואלה"), חסרים פרטים אשר מהותיים ורלוונטיים להגנתם של הנאשמים, ולא מתקיימת הפרדה בין מר בנימין נתניהו, הנאשם בתיק, לבין בני משפחתו, שרה ויאיר נתניהו, שאינם נאשמים.

בהתאם לכך, בית המשפט המחוזי בירושלים הורה לפרקליטות לתקן את כתב האישום כך שיבהיר מהן העובדות המגבשות את יסודות העבירה על-ידי מר בנימין נתניהו תוך עריכת ההפרדה האמורה בין נתניהו לבין בני משפחתו. בית המשפט הוסיף וקבע כי על הפרקליטות למסור פירוט של טובות ההנאה שעל-פי הנטען ניתנו ונלקחו כשוחד וכן לפרט את הזמנים ובאמצעות מי פעלו הצדדים, ככל שהפרטים הללו ידועים.  בית המשפט הבהיר בהקשר זה כי אין מקום להכללות והעדר פירוט תחת ביטויים כגון: 'בין היתר', 'לרבות', 'גורמים שונים' ללא פירוט, 'גורמים מטעמו' ללא פירוט, וכדומה.

החשיבות של קבלת ייצוג משפטי מקצועי מעורך דין פלילי מומחה בכל מקרה של כתב אישום

כאמור, הגשת כתב אישום נגד אדם מהווה אירוע משמעותי אשר עשוי להיות בעל השלכות מהותיות על היבטים שונים ומשמעותיים בחייו.

מסיבה זו, בכל מקרה שהוגש נגדכם כתב אישום או שקיים סיכון שיוגש נגדכם כתב אישום, קיימת חשיבות רבה לפנות לעורך דין פלילי מנוסה על מנת שייצגכם באופן מקצועי ויפעל להשיג עבורכם את התוצאה הטובה ביותר שניתן להשיג בנסיבות העניין.

למשרדנו ניסיון רב והצלחות רבות הן במניעת הגשת כתבי אישום טרם הגשתם לבית המשפט, והן בביטול כתבי אישום לאחר הגשתם או בסיום ההליכים נגד לקוחותינו בהסדר מקל. 

לפנייה למשרד עורכי הדין מנשה – רון חייגו: 03-9158500 או לחצו כאן להשארת פרטים.

 

עורכי הדין רונן מנשה וקובי רון

בעלי משרד מנשה - רון עורכי דין

לפנייה למשרדנו חייגו: 03-9158500 או לחצו כאן להשארת פרטים