03-9158500
תפריט

עבירות מע"מ

עבירות מע"מ

עבירות מע"מ הינן עבירות לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975. מקובל להבחין בין שני סוגי עבירות מע"מ: עבירות מע"מ "טכניות" ועבירות מע"מ מהותיות.

עבירות מע"מ "טכניות"

עבירות מע"מ "טכניות" הן עבירות אשר אינן דורשות הוכחת מטרה מיוחדת להתחמק או להשתמט מתשלום מס, וביניהן:

(1) סירוב או הימנעות למסור ידיעה, מסמך, פנקס או דוגמה שקיימת חובה למסרם.

(2) מסירת ידיעה לא נכונה או לא מדוייקת בלא הסבר סביר או מסירת דו"ח או מסמך אחר הכוללים ידיעה כאמור.

(3) הוצאת חשבונית מס ללא זכות או לאחר שהדבר נאסר.

(4) אי הגשה במועד דו"ח שיש להגישו לפי חוק מס ערך מוסף או לפי התקנות לפיו.

(5) אי ניהול פנקסי חשבונות או רשומות אחרות שיש חובה לנהל.

(6) אי הוצאת חשבונית מס למרות שהייתה חובה להוציא.

(7) הוצאת חשבונית מס ואי תשלום במועד של המס הכלול בה.

העונש הקבוע בחוק מס ערך מוסף לעבירות מע"מ טכניות הינו מאסר שנה.

בהתאם לחוק העבירות המינהליות, תשמ"ו- 1985 ולתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – חיקוקי מסים), תשמ"ז-1987, ניתן במקרים מתאימים בחלק גדול של עבירות מסוג זה, לסיים את ההליך בקנס מינהלי חלף העמדה לדין פלילי של עובר העבירה.

עבירות מע"מ מהותיות

עבירות מע"מ מהותיות הן עבירות אשר דורשות מטרה מיוחדת להתחמק או להשתמט מתשלום מס. במסגרת עבירות אלו, נמנים מקרים של הוצאת חשבונית מס או מסמך הנחזה כחשבונית מס מבלי לעשות עסקה או להתחייב לעשות עסקה שלגביה הוצאה החשבונית (מקרים של חשבוניות פיקטיביות).

עבירות אלו מעוגנות בעיקר בסעיף 117(ב) לחוק מס ערך מוסף אשר קובע:

"(ב)     עשה אדם מעשה מן המפורטים להלן במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס, דינו – מאסר 5 שנים או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בסעיף זה – חוק העונשין):

(1)   מסר ידיעה כוזבת או מסר דו"ח או מסמך אחר הכוללים ידיעה כאמור.

(2)   המשיך לנהל עסקאות לאחר שנאסר עליו לעשות כן או לפני שמילא את התנאים להמשך עיסוקו.

(3)   הוציא חשבונית מס או מסמך הנחזה כחשבונית מס, מבלי שעשה או התחייב לעשות עסקה שלגביה הוציא את החשבונית או את המסמך האמור.

(4)   הוציא תעודת זיכוי או מסמך הנחזה כתעודת זיכוי, מבלי שהיה רשאי לעשות כן.

(5)   ניכה מס תשומות בלי שיש לו לגביו מסמך כאמור בסעיף 38.

(6)   הכין, ניהל או הרשה לאחר להכין או לנהל, פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות.

(7)   זייף, הסתיר, השמיד או שינה פנקס או מסמך אחר שנדרש לנהלו או למסרו, או שהרשה או שלא מנע מאחר לעשות כאמור.

(8)   השתמש בכל מרמה או תחבולה או שהרשה לאחר להשתמש בהן או עשה מעשה אחר.מיום 1.10.1986תיקון מס' 6

(ב1)    מי שפעל במטרה להביא לכך שאדם אחר יתחמק או ישתמט מתשלום מס   שאותו אדם חייב בו, דינו – מאסר 5 שנים".

ובמקרה שהעבירות האמורות לפי סעיף 117(ב) נעברו בנסיבות מחמירות, העונש הקבוע בחוק הינו מאסר 7 שנים.

מהו העונש בגין עבירות מע"מ?

הרשעה בעבירות מע"מ עלולה להוביל להטלת עונשים חמורים ובכלל זה עונשי מאסר בפועל וקנסות כספיים כבדים כאשר העונש הספציפי שיוטל על נאשם במקרה של הרשעה בעבירות מע"מ, תלוי במגוון שיקולים ובכלל זה הנסיבות הספציפיות של העבירה ושל הנאשם.

יצוין כי בהתאם לסעיף 121 לחוק מס ערך מוסף, ניתן במקרים מתאימים לסיים את ההליך בתשלום כופר כסף חלף העמדה לדין פלילי (בעניין כופר ראו מאמרנו: כופר בעבירות מס).

החשיבות של קבלת ייעוץ וייצוג משפטי בעבירות מע"מ על ידי עורך דין פלילי מומחה לעבירות מס

בכל מקרה של בירור, ביקורת, חקירה או העמדה לדין בעבירות מע"מ מומלץ לפנות בהקדם לעורך דין פלילי המתמחה בעבירות מס לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי לצורך השגת התוצאה הטובה ביותר.

משרד מנשה – רון עורכי דין מתמחה בייצוג בהצלחה של נחקרים, חשודים ונאשמים בעבירות מע"מ מול הגורמים הרלוונטיים ברשות המיסים ו/או הפרקליטות, כאשר מדיניות משרדנו היא למצות את כל האפשרויות הקיימות בדין טרם הגשת כתב אישום ולמנוע העמדה לדין פלילי של לקוחותינו, ובמקרים של כתבי אישום לפעול להשגת התוצאה הטובה ביותר עבור לקוחותינו. 

צרו איתנו קשר 03-9158500 לקבלת מידע נוסף בנושא עבירות מע"מ