03-9158500
תפריט

מחפשים מידע על רישיון לאקדח / רישיון לנשק באופן כללי? אתם במקום הנכון. הזכות בישראל להחזקת נשק וכלי ירייה הינה על פי רישיון בלבד. רישוי של כלי ירייה, לרבות נשיאה והחזקה של נשק וכלי ירייה מוסדרים בחוק כלי-הירייה, התש"ט-1949 ובתקנות שהותקנו מכוחו.

לאגף רישוי כלי ירייה במשרד לביטחון פנים הסמכות בכל הנוגע למתן רישיון לכלי ירייה ובכלל זה: רישיון לאקדח, רישיון לאקדח אויר, רישיון לרובה ציד, רישיון לרובה זעיר.

קבלת רישיון לנשק וכלי ירייה מותנית, בין היתר, בעמידה בדרישות סף ובאחד מהתבחינים (קריטריונים) שנקבעו על ידי השר לביטחון הפנים בתיאום גורמי הביטחון ובקבלת המלצות משרד הבריאות ומשטרת ישראל.

בקשה לרישיון כלי ירייה פרטי

בקשה לרישיון נשק פרטי כרוכה, בין היתר, במילוי בקשה בצירוף מסמכים שונים הכוללים הצהרת בריאות מרופא משפחה, צילום תעודת זהות, תעודת מילואים (או שירות לאומי או אזרחי או פטור משירות) וכן בהבאת מסמכים תומכים בהתאם לתבחין הרלבנטי שבגינו מבוקש רישיון כלי הירייה. לאחר מכן הבקשה מועברת לאישור הגורמים הממליצים – משטרה ומשרד הבריאות ולאחר המלצתם יתואם ראיון באחת מלשכות הרישוי. לאחר הריאיון יינתן "אישור מותנה" המאשר את המשך התהליך הכולל ביצוע עסקה לרכישת כלי ירייה והכשרה, כאשר בסיום התהליך יקבל המבקש רישיון להחזקת נשק וספח זמניים שיוחלפו בהמשך ברישיון קבוע.

בקשה לרישיון כלי ירייה ארגוני

במסגרת רישיון זה ארגונים ועובדיהם יכולים לקבל רישיון לכלי ירייה ארגוני. מדובר בדרך כלל ברישיון נשק לכלי ירייה ארגוני למאבטח או שומר בחברות אבטחה ושמירה (בדרך כלל רישיון לאקדח למאבטח שומר) וכן במתן רישיון כלי ירייה ארגוני ליישובים שונים, מפעלים שונים, משרדי ממשלה, מטווחי ירי ועוד.

בקשה לרישיון נשק ארגוני כרוכה, בין היתר, בהגשת בקשה לחברה המעסיקה, בצירוף מסמכים שונים הכוללים טופס בקשה, קורות חיים, צילום תעודת זהות, צילום תעודת מילואים (או תעודת פטור ממילואים) והצהרת בריאות חתומה על ידי רופא משפחה. לאחר אישור הבקשה על ידי הגורמים הממליצים יש לעבור בדיקת כשירות נפשית ומי שיימצא כשיר יישלח להכשרה הנדרשת במטווח הכשרה, בהתאם לאופי משימת האבטחה, כאשר בסיום התהליך יקבל המבקש רישיון וספח זמניים שיוחלפו בהמשך ברישיון קבוע.

דרישות סף לקבלת רישיון לכלי ירייה פרטי וארגוני

קיימות מספר דרישות סף לקבלת רישיון לכלי ירייה פרטי או רישיון לכלי ירי ארגוני לפיהם על מבקש הרישיון לעמוד במספר קריטריונים, כגון: להיות רשום כתושב קבע במשרד הפנים השוהה בישראל באופן רציף שלוש שנים לפחות, להיות בעל שליטה בסיסית בשפה העברית ולהיות בגיל מינימאלי, בהתאם לדרישות סוג הרישיון המבוקש ובהתאם לפרמטרים שונים.

רישיון לנשק

תבחינים (קריטריונים) לפיהם נבחנת הזכאות לקבלת רישיון לנשק

קיימים תבחינים שונים בגינם מבוקש רישיון לכלי ירייה, כגון: מגורים בישוב זכאי, עיסוק בישוב זכאי, מורה דרך, חקלאי מוכר, הובלת חומרי נפץ, שירות בכוחות הביטחון (יוצאי יחידות קרביות רובאי 07), שירות פעיל בכוחות הביטחון, שירות פעיל ביחידה מיוחדת, שירות עבר בכוחות הביטחון, שירות עבר ביחידה מיוחדת, שירות במשטרת ישראל, שירות קבע במשטרת ישראל, הכשרה ייחודית, קצין ביטחון בגוף מוכר, המלצה פרטנית של משטרת ישראל, כבאי, עובדים ומתנדבים בגופי הצלה, עובד מד"א, מדריך ירי, ספורטאי (יורה פעיל), ציד, צרכים וטרינריים, ציד, מזכרת.

מעת לעת חלים שינויים והרחבות על ידי משרד הביטחון בתבחינים והזכאויות לקבלת רישיון לכלי ירייה.

הערכת מסוכנות להחזקת נשק

האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות אחראי על היבטים הקשורים לחוק כלי ירייה ותפקידו בעניין זה כולל הערכה, איתור והתמודדות עם סוגיית המסוכנות בבריאות הנפש בנושא נשק.

על מבקש רישיון נשק למלא הצהרת בריאות ולהחתים את רופאו המטפל ובהתאם לממצאים של האחראי לאיתור מסוכנות במשרד הבריאות לעיתים לעבור תהליך הערכת מסוכנות.

אדם רשאי לערער על פסילתו מלשאת נשק בשל סיבה פסיכיאטרית ולפנות לוועדת ערר המורכבת מהאחראי לאיתור מסוכנות במשרד הבריאות ונציגי המשרד לביטחון הפנים. ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה לערכאות משפטיות.

זאת ועוד, ככל שמתקבלת פנייה במחלקה לפסיכיאטריה משפטית (ממטפל – לרבות רופא, פסיכיאטר, פסיכולוג, עו"ס או מבית חולים פסיכיאטרי או מחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי או עו"ס בלשכת הרווחה או אף מאדם מן הציבור) שעניינה חשש למסוכנות של אדם הנושא כלי ירייה (לעצמו או לציבור), הפניה תיבדק בהתאם לגורם הפונה.

רישיון לאקדח

השבת רישיון נשק – הגשת ערר | עתירה מנהלית

הגשת ערר על דחיית בקשה לרישיון כלי ירייה | הגשת ערר להשבת רישיון נשק

על החלטת פקיד רישוי כלי ירייה בנושאים שונים, כגון: הוצאת רישיון, חידוש רישיון, החלפת נשק, שינוי יעוד ועוד – ניתן להגיש ערר לממונה באגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון פנים בתוך 45 יום ממועד ההחלטה וזאת בין אם מדובר בעניין הקשור לרישיון נשק פרטי ובין אם מדובר בעניין הקשור לרישיון נשק ארגוני. בשל אופיו של הליך הערר, מורכבותו ולשם הגדלת סיכויי קבלת הערר, מומלץ כי הטיפול בערר ייעשה באמצעות עורך דין הבקיא בהליך ואשר יציג את הטיעונים הרלבנטיים והאסמכתאות.

עתירה מנהלית להשבת נשק כלי ירייה

על החלטה של רשות לפי חוק כלי ירייה ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ללא שיהוי ובתוך 45 יום ממועד החלטת הרשות. מדובר הן על החלטה של פקיד רישוי כלי ירייה והן על החלטה של ממונה פקיד רישוי כלי ירייה, במקרים בהם החלטותיהם היו בלתי סבירות. את העתירה המנהלית יש להגיש לאחר שמוצו האפשרויות השונות, לרבות הגשת ערר.

הליך עתירה מנהלית להשבת נשק הינו הליך מורכב הדורש אשר מומלץ כי הטיפול  בעניינו  ייעשה באמצעות עורך דין מיומן בהליכים מסוג זה.

השלכות חקירה במשטרה ורישומים פליליים ומשטרתיים על רישיון לכלי ירייה

פעמים רבות, רישום פלילי או רישום משטרתי מונעים קבלת נשק כלי ירייה ועל כן בטרם הגשת בקשה לרישיון לכלי ירייה, יש לפעול למחיקת אותו רישום פלילי או רישום משטרתי.

משרדנו מטפל ומתמחה גם בתחום מחיקת רישום פלילי, ובכלל זה גם בהגשת בקשה לחנינה מנשיא המדינה, לשם החזרת רישיון נשק.

חשוב להדגיש כי לעיתים רבות חקירה במשטרה או הגשת כתב אישום  או רישום פלילי או רישום משטרתי שנוצרו לאחר קבלת הרישיון לכלי ירייה, יכולים להביא ללקיחת הנשק על ידי המשטרה, להתליית הרישיון ושלילתו ואף לגריסת כלי הירייה, דבר המצריך טיפול משפטי של עורך דין מומחה בהליכים אלה.

לפיכך, קיימת חשיבות מיוחדת לקבל ייעוץ וליווי מעורך דין פלילי בכל אירוע פלילי או חקירה בהם מעורב אדם שברשותו רישיון לנשק. משרדנו בעל מומחיות במשפט פלילי ובליווי נחקרים וחשודים.

תחומי הטיפול של משרדנו בנושא נשק וכלי ירייה

משרדנו מתמחה ומטפל במחיקת רישום פלילי ומשטרתי ובחנינה מהנשיא ומלווה נחקרים וחשודים בהליכים פליליים שונים העלולים להשליך על הרישיון נשק.

לאור מורכבות הטיפול בעניינים אלה ומשמעותם הרבה ועל מנת למנוע נזקים בלתי הפיכים, על הטיפול בעניינים אלה להיעשות באמצעות עורך דין פלילי מומחה שיתאים את הטיפול הנכון לכל מקרה.

אתם לא לבד. מנשה – רון עורכי דין הינו משרד עורכי דין פלילי מוביל ששותפיו הינם יוצאי פרקליטות ומשרדים מובילים ובעלי ניסיון רב ומומחיות בייצוג בהליכים פליליים.

בכל מקרה מתאים השאירו פרטים כאן ונחזור אליכם בהקדם האפשרי.

 

לקריאה נוספת בנושאים קשורים ראו מאמרינו:

בקשה למחיקת רישום פלילי

ייעוץ בחקירה: איך נערכים לחקירה פלילית?