03-9158500
תפריט
Ran PerryRan Perry
06:18 08 Jul 21
פניתי לעו"ד קובי ועו"ד רונן על מנת להתמודד עם הליך פלילי עקב תלונות שווא שהגיש מישהו נגדי. הם הנחו אותי בתהליך והתהלו מול המשטרה. בנוסף, לאחר מכן, כתבו עבורי מכתב שנועד לשנות את עילת הסגירה לחוסר אשמה מחוסר ראיות - דבר שצלח. לאורך כל התהליך הם היו זמינים ומאוד אדיבים ומקצועיים - מאוד מומלץ.
ron benron ben
07:14 19 Jan 21
הגעתי לרונן וקובי בזמן של מצוקה אישית גדולה. כבר מהרגע הראשון אפשר היה להבחין בכך שהם לא רק מתעסקים בפן המקצועי אלא גם המון בפן האנושי. שיחות חמות ומתן עזרה והסברים מרגיעים בכל זמן שנדרשו לכך והראו כמה אכפתיות הם מעניקים ללקוח. מעבר לכך בפן המקצועי מדובר בשני עורכי דין מבריקים עם ראש חד וידע מקצועי רב מאוד אשר עזרו לי להיחלץ מהצרה אליה נקלעתי. ממליץ בחום!
דב ברקוביץדב ברקוביץ
14:21 03 Jan 21
קובי ורונן הם עורכי דין שעליהם נאמר גאווה למקצוע!!הם עניינים, זמינים, מקצועיים ברמות על, מבינים בשיחת הבהרה אחת את רצון הלקוח ותוך כדי הטיפול מעדכנים ומשתפים באופן קבוע.בהחלט ממליץ לפנות ולהיוועץ בהם!!דב ברקוביץ
יעקב אנגריעקב אנגר
17:01 03 Sep 20
פנינו ברגע של מצוקה וזכינו לזמינות מלאה, לתמיכה מקצועית ונפשית והתוצאה גם היא מעולה. ממליץ בחום.
js_loader
תמונת נושא עבור: קובלנה פלילית | קובלנה פרטית
5
(61)

מהי קובלנה פלילית פרטית?

משפט פלילי הוא הליך שמתנהל נגד אדם או נגד חברה, כאשר התובעת (המאשימה) היא המדינה באמצעות רשויות התביעה השונות (הפרקליטות, התביעה המשטרתית, רשות התחרות וכדומה), והיא זו שמגישה לבית המשפט המוסמך את כתב האישום הפלילי.

קובלנה פרטית או בשמה האחר קובלנה פלילית, היא חריג במשפט הפלילי הישראלי לכלל לפיו המאשים במשפט פלילי הוא המדינה המיוצגת בידי תובע שמנהל את המשפט. במסגרת המסלול של קובלנה, כל אדם רשאי להאשים אדם אחר בעבירות שונות המנויות בתוספת השנייה של חוק סדר הדין הפלילי ולנהל את הליך המשפט הפלילי נגד הנאשם (הנקבל).

הגשת קובלנה פלילית לא מותנית בהגשת תלונה למשטרה, או בפתיחת חקירה של המשטרה, וניתן להגיש לבית המשפט קובלנה פלילית פרטית, ללא כל מעורבות של המשטרה באותו עניין.

בנוסף, אין גם צורך לקבל את הסכמת הפרקליטות או התביעה המשטרתית להגשת הקובלנה, וניתן להגישה גם במקרים בהם רשויות התביעה סברו כי אין מקום להגיש כתב אישום באותו עניין, ובמקרים בהם רשויות התביעה גנזו את התלונה בעילות סגירה שונות (חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור או אף בעילה של העדר אשמה).

מהי קובלנה פלילית פרטית?

מהם סדרי הדין בקובלנה פלילית?

החוק קובע כי כל הוראות החוק הנוגעות לכתב אישום, יחולו גם על קובלנה פרטית, בשינויים לפי העניין, וכי בכל מקום בו מדובר על כתב אישום תהיה הכוונה גם לקובלנה, ובכל מקום בו מדובר על תובע תהיה הכוונה גם לקובל, וזאת אם אין כוונה משתמעת אחרת.

שימוש לרעה בהגשת קובלנה פלילית

בהתאם לסעיף 73 לחוק סדר הדין הפלילי, ככל שבית המשפט יסבור כי הקובל לא מסוגל לנהל בעצמו את עניינו בבית המשפט, או שהקובל מנהל את העניין באופן טורדני – בית המשפט יהיה רשאי להורות על הפסקת הדיון עד שהקובל ימנה לו עורך דין תוך תקופה שיקבע.

ככל שהקובל לא יעשה כן, בית המשפט יכול לראות את הקובל כאילו לא התייצב לדיון ובמקרה כזה, בית המשפט יהיה מוסמך לדחות את מועד הדיון או לבטל את האישום או אף לזכות את הנאשם. כמו כן, רשאי בית המשפט, במקרים מסוימים, להרשיע את הנאשם בעבירה המתגלית מן העובדות בהן הוא הודה או בעובדות שהוכחו, ולגזור את דינו.

בנוסף, בהתאם לסעיף 80 לחוק העונשין, בית המשפט יכול לחייב את הקובל שהגיש קובלנה ללא כל יסוד להאשמה או בנסיבות אחרות המצדיקות זאת, לשלם לנאשם שזוכה את הוצאות הגנתו וכן פיצוי על מעצרו או מאסרו בשל האשמה שממנה זוכה.

כמו כן, ליועץ המשפטי לממשלה סמכות להורות על עיכוב הליכים פליליים ולהפסיק את ההליך הפלילי בכל שלב, כולל במקרים בהם נעשה שימוש לרעה בהליכי קובלנה פרטית.

האם לאחר הגשת קובלנה יכולה המדינה להחליף את הקובל ולנהל את ההליך הפלילי במקומו?

בהתאם לסעיף 71 לחוק סדר הדין הפלילי, עם הגשת הקובלנה, העתק ממנה מועבר לפרקליט המחוז אשר רשאי להודיע לבית המשפט בתוך 15 ימים מהיום שקיבל את העתק הקובלנה, כי פרקליט מפרקליטות המדינה הוא זה שינהל את התיק במקום הקובל, ובמקרה כזה, תוחלף הקובלנה בכתב אישום מטעם המדינה.

קובלנה נגד עובד מדינה

בהתאם לסעיף 69 לחוק סדר הדין הפלילי, לא ניתן להגיש קובלנה נגד עובד מדינה בשל מעשה שעשה תוך מילוי תפקידו אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. גם במקרה זה, תנאי להגשת הקובלנה הוא שמדובר בעבירה המנויה בתוספת השנייה של חוק סדר הדין הפלילי.

מהן העבירות שניתן להגיש בגינן קובלנה פלילית פרטית?

מדובר בעיקר בעבירות מסווג עוון (עבירות שהעונש בגינן הוא עד 3 שנות מאסר), אשר מנויות בתוספת השנייה של חוק סדר הדין הפלילי:

 • עבירות לפי הסעיפים הבאים לחוק העונשין, תשל"ז-1977: סעיפים 189, 190, 192, 194, 196, 223, 334, 336 רישה, 379, 380, 447 זולת אם נעברה העבירה כשהעבריין נושא נשק חם או קר, 452, 494 ו- 496 ולמעט עבירות כאמור, שנעברו כלפי בן משפחה; לענין זה, "בן משפחה" – כהגדרתו בחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א- 1991.
 • עבירות לפי חוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961, בסייגים האמורים בסעיף 11ה לחוק האמור.
 • עבירות לפי סעיף 63 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, בסייגים האמורים בסעיף 70 לחוק האמור.
 • עבירות לפי סעיף 61(ג), (ד) ו-(ה) לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007.
 • עבירות לפי סעיף 3 לפקודת סימני סחורות.
 • עבירה לפי סעיף 23(1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981, מחמת הפרה של סעיפים 17 או 18 לחוק האמור או של צו שניתן לפי סעיף 17 האמור.
 • עבירות לפי סעיף 60 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב- 1972.
 • עבירות בשל העברת חזקה, סיוע לקבל חזקה וקבלת חזקה, לפי סעיף 108 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב- 1972.
 • עבירות לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט- 1969.
 • עבירות לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה- 1965.
 • עבירות לפי חוק הבחירות לגופים ציבוריים, תשי"ד- 1954.
 • עבירות לפי פקודת הידיעות הטלגרפיות לעתונות.
 • עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981.
 • עבירות לפי חוק שמירת הנקיון, תשמ"ד- 1984, בסייגים האמורים בסעיף 21א לחוק האמור.
 • עבירה לפי סעיף 2 לחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, תשמ"ח-1988, בסייגים האמורים בסעיף 8 לחוק האמור.
 • עבירה לפי סימן א1 לחוק המים, תשי"ט-1959.
 • עבירה לפי חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, תשנ"ג-1993, שנעברה ברשות היחיד של הקובל.
 • חוק צער בעלי חיים, תשנ"ד-1994, בסייגים האמורים בסעיף 15 לחוק האמור.
 • חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993, בסייגים האמורים בסעיף 15ב לחוק האמור.
 • עבירה לפי סעיף 243 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, בנוגע להתקנת צלחת קליטה כמשמעותה בפרק ב'2 סימן ב' לחוק הבזק, תשמ"ב-1982, ובסייגים האמורים בסעיף 266ב.
 • עבירה לפי חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון, תשמ"ג-1983, בסייגים האמורים בסעיף 11א.
 • עבירה לפי סעיף 243 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, בנוגע למיתקן גישה אלחוטית כמשמעותו בפרק ו' סימן ה' לחוק הבזק, תשמ"ב-1982, ובסייגים האמורים בסעיף 266ג לחוק התכנון והבניה.

 

החשיבות של קבלת ייעוץ מעורך דין פלילי בכל מקרה של קובלנה פלילית פרטית

בכל מקרה של קובלנה פלילית פרטית, קיימת חשיבות רבה לקבל ייעוץ וליווי משפטי מעורך דין פלילי מומחה בתחום זה.

אם אתם מחפשים עורך דין פלילי זה הזמן לפנות למשרד מנשה – רון עורכי דין, ששותפיו הינם יוצאי פרקליטות ומשרדים מובילים, ולקבל ליווי וייצוג משפטי מקיף ברמה הגבוהה ביותר.

לתיאום פגישה וקבלת מענה מקצועי מיידי פנו אלינו בטלפון: 03-9158500 או השאירו פרטים כאן ונחזור אליכם בהקדם האפשרי.

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 61

No votes so far! Be the first to rate this post.

עורכי הדין רונן מנשה וקובי רון

בעלי משרד מנשה - רון עורכי דין

לפנייה למשרדנו חייגו: 03-9158500 או לחצו כאן להשארת פרטים

מאמרים קשורים