03-9158500
תפריט

ייצוג נאשמים בכל שלבי המשפט הפלילי

משרד מנשה – רון עורכי דין מתמחה בייצוג חשודים כמו גם ייצוג נאשמים במגוון רחב של עבירות פליליות בכל שלבי ההליך הפלילי, לרבות הליך המשפט הפלילי. להלן נסקור בקצרה את השלבים השונים של  הליך המשפט הפלילי.

משפט פלילי נפתח עם הגשת כתב אישום נגד הנאשם לבית המשפט המוסמך לדון בתיק מבחינה עניינית ומקומית.

בית המשפט המוסמך לדון בכתב האישום – סמכות עניינית ומקומית

מבחינת הסמכות העניינית, בית המשפט המוסמך לדון בכתב האישום נקבע בהתאם לעונש הקבוע בחוק בגין העבירות בהן מואשם הנאשם:

ככלל, בעבירות שהעונש הקבוע בחוק בגינן הינו עד 7 שנות מאסר, מוסמך לדון בית משפט שלום. בעבירות שהעונש הקבוע בחוק בגינן הינו בין 7 ל- 10 שנות מאסר, מוסמך לדון בית משפט מחוזי (בפני שופט יחיד). ובעבירות שהעונש הקבוע בחוק בגינן הינו 10 שנות מאסר או יותר, מוסמך לדון בית משפט מחוזי (בהרכב של שלושה שופטים).

ככלל, כתבי אישום בעבירות כלכליות מסוימות כגון בעבירות לפי חוק ניירות ערך, חוק החברות או חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, מוגשים לבית משפט כלכלי מיוחד (המחלקה הכלכלית) בבית המשפט המחוזי בתל אביב, וכתבי אישום לפי חוק ההגבלים העסקיים, מוגשים לבית הדין להגבלים עסקיים אשר מקום מושבו בבית המשפט המחוזי בירושלים. יש לקחת בחשבון, שבכל מצב, אתם חייבים ייצוג נאשמים או ייצוג חשודים בהתאם.

מבחינת הסמכות המקומית, הרי שככלל דנים נאשם בבית המשפט אשר באזור שיפוטו נעברה העבירה, כולה או מקצתה, או נמצא מקום מגוריו של הנאשם.

ייצוג נאשמים

הקראת כתב האישום

המשפט הפלילי מתחיל בהקראת כתב האישום לנאשם וקבלת תשובתו לכתב האישום. ככל שהנאשם כופר בתשובתו בעובדות כתב האישום המיוחס לו, בית המשפט יקבע דיונים נוספים לשמיעת העדים ובירור התיק.

בשלב זה של תחילת המשפט, ניתן גם להעלות טענות מקדמיות שונות כגון: חוסר סמכות מקומית; חוסר סמכות עניינית; פגם או פסול בכתב האישום; העובדות המתוארות בכתב האישום אינן מהוות עבירה; התיישנות; הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית ("הגנה מן הצדק") וטענות נוספות, ומתקיים דיון מקדמי שנועד לחדד את המחלוקות בין הצדדים ולייעל ככל הניתן את המשך בירור התיק.

במקרים מסוימים, השופט הדן בתיק, יכול גם להפנות את הצדדים בכפוף להסכמתם להליך של גישור פלילי בפני שופט אחר.

שלב ההוכחות והסיכומים

שלב ההוכחות כולל את "פרשת התביעה" במסגרתה מעידים בבית המשפט העדים מטעם התביעה וכן את "פרשת ההגנה" במסגרתה מעידים בבית המשפט הנאשם עצמו (ככל שהוא מעוניין בכך) והעדים מטעמו. כל אחד מהעדים שמעיד בבית המשפט, נחקר תחילה בחקירה ראשית על ידי הצד שהוא מעיד מטעמו, ולאחר מכן בחקירה נגדית על ידי הצד השני (ולעיתים גם בחקירה חוזרת על ידי הצד שהוא מעיד מטעמו).

לאחר סיום ההוכחות מתקיימים סיכומים בעל פה ו/או בכתב בהם כל צד מסכם את טענותיו המשפטיות והעובדתיות בתיק.

הכרעת הדין

במסגרת הכרעת הדין קובע בית המשפט אם הנאשם אשם במיוחס לו בכתב האישום או זכאי. ככל שבית המשפט מזכה את הנאשם מכל המיוחס לו בכתב האישום – המשפט הפלילי מסתיים, ולתביעה עומדת הזכות להגיש ערעור על הזיכוי לערכאה משפטית גבוהה יותר.

ככל שבית המשפט מרשיע את הנאשם במיוחס לו ו/או בחלק מהמיוחס לו – מתקיים שלב הטיעונים לעונש בו כל צד מציג את ראיותיו וטיעוניו לגבי העונש שיוטל על הנאשם. ייצוג נאשמים הוא חובה בכל השלבים.

גזר הדין

לאחר הטיעונים לעונש, גוזר בית המשפט את דינו של הנאשם בהתבסס על מגוון רחב של שיקולים ובכלל זה הנסיבות הספציפיות של העבירה ושל הנאשם.

ערעור

לאחר גזר הדין עומדת בפני שני הצדדים (התביעה ו/או הנאשם) האפשרות להגיש ערעור לערכאה משפטית גבוהה יותר. לקריאה נוספת בעניין ערעור ראו מאמרנו: "ייצוג בהליכי ערעור".

חשיבות הייצוג במשפט פלילי על ידי עורך דין פלילי מנוסה

ניהול משפט פלילי הינו הליך מורכב בעל משמעויות והשלכות רבות לנאשם ולמשפחתו, ולכן קיימת חשיבות רבה לייצוגו של הנאשם במשפט פלילי באמצעות עורך דין פלילי מומחה ומנוסה בניהול משפט פלילי בעבירות המיוחסות לנאשם. למשרדנו מומחיות בניהול משפט פלילי על כל שלביו השונים במגוון רחב של עבירות פליליות.

זקוקים לייצוג במשפט פלילי? צרו איתנו קשר 03-9158500